Menu
A+ A A-

Branding

H ονομασ?α του προ??ντος ε?ναι μια σημαντικ? πτυχ? για την οικονομικ? επιτυχ?α της εταιρε?α σας. Καν?νας πελ?της δεν πρ?κειται να αγορ?σει ?να προ??ν απ? οποιονδ?ποτε αν ?χει ?να ?νομα προι?ντος που βρ?σκει προσβλητικ?, προκαλε? σ?γχυση ? δεν ε?ναι πρωτ?τυπο.

Δ?νοντας ?νομα στο προ??ν πρ?πει αυτ? να ε?ναι δημιουργικ? (κ?τι που προσφ?ρει διαφορετικ?τητα), αλλ? και αρκετ? απλ? να θυμ?μαστε. Η ομ?δα μ?ρκετινγκ μας ε?ναι π?ντα ανοιχτ? στην πρ?κληση της εξε?ρεσης του τ?λειου ον?ματος για το ν?ο προ??ν σας. Με μια ?ρευνα αγορ?ς, θα βεβαιωθε?τε ?τι το ν?ο ?νομα του προ??ντος σας  θα ε?ναι κ?τι περισσ?τερο απ? πιασ?ρικο, αλλ? και θα χρησιμε?σει για να πωλ?σει το προ??ν σας, το ?διο καλ?!

Εν η εταιρε?α σας υπ?ρχει αρκετ? καιρ? ?σως ε?ναι καιρ?ς για μια πιο ενημερωμ?νη εικ?να; Καθ?ς μεταβ?λλεται η κοινων? την π?ροδο του χρ?νου, ε?ναι σημαντικ? να αλλ?ξει με αυτ?, ?τσι ?στε να τονωθε? το ?νομα της επιχε?ρησ?ς σας και να αποκτ?σετε ν?ους πελ?τες.

Μπορο?με να χρησιμοποι?σουμε το λογ?τυπο του σχεδιασμο? που ?δη ?χετε και το ενημερ?σουμε για να ταιρι?ζει με την μεταβαλλ?μενη κοινων?α του σ?μερα.

?πως π?ντα, η γν?μη σας μετρ?ει και θα αποτελ?σει μ?ρος της διαδικασ?ας σχεδιασμο?.

Κρατ?στε την εικ?να και τα ιδανικ? της επιχε?ρησ?ς σας, αλλ? φρεσκ?ρετε το image σας. Θα διαπιστ?σετε ?τι θα σας βοηθ?σει να προσελκ?σετε ν?ους πελ?τες και θα δελε?σει τους τρ?χοντες πελ?τες σας για να δε?τε ?τι η επιχε?ρησ? σας εξελ?σσεται και αναπτ?σσεται.

Εταιρικός Κατάλογος

Η υπηρεσ?α σχεδιασμο? καταλ?γου απ? την ?ρις Δημιουργ?α ε?ναι μια απλ? επιλογ?.

Οι Κατ?λογοι παρουσι?ζουν τα προ??ντα σας στην αγορ? των στ?χων σας και ως εκ το?του, θα πρ?πει να ε?ναι τ?σο σε επαγγελματικ? επ?πεδο σωστ? ?σο και ε?κολα αναγν?σιμοι.

Η επιλογ? του σωστο? σχεδιασμο? για τον κατ?λογο σας μπορε? να κ?νει τη διαφορ? για την επιτυχ?α του προ??ντος σας. Ακ?μα και ?νθρωποι που δεν ?χουν προηγο?μενη γν?ση της επιχε?ρησ?ς σας ε?ναι πιθαν? να περιηγηθο?ν στον κατ?λογο σας ε?ν ε?ναι προσβ?σιμος και καλ? σχεδιασμ?νος.

Η ομ?δα σχεδιασμο? μας μπορε? να δημιουργ?σει δε?γματα σχεδιασμο? καταλ?γου για να επιλ?ξετε, προσφ?ροντ?ς σας ?ναν κατ?λογο για την επιχε?ρησ? σας που θα ε?στε υπερ?φανοι, και που θα εμπνε?σει τους πελ?τες σας να επιλ?ξουν τα προ??ντα σας μ?σω του ανταγωνισμ?.

Θα  συζητ?σουμε τους στ?χους σας μαζ? σας και θα σας βοηθ?σουμε να υπολογ?σετε το καλ?τερο σχ?διο για τη διανομ? των καταλ?γων σας.

Σχεδιασμός Φυλλαδίου

Η ?ρις Δημιουργ?α ε?ναι εδ? για να σχεδι?σει και να παρ?γει το ενημερωτικ? φυλλ?διο της εταιρε?ας σας.

Θα αναπτ?ξουμε το μ?νυμα, θα γρ?ψουμε το σλ?γκαν, τον σχεδιασμ? της δι?ταξης, θα δημιουργ?σουμε τη μακ?τα, εκτυπ?σουμε το πρ?το σχ?διο, και θα επιβλ?ψουμε την τελικ? εκτ?πωση.

Το κλειδ? για μια καλ? παρουσ?αση ε?ναι ?τι δεν εξετ?ζουμε μ?νο ?τι ε?ναι σωστ? αισθητικ?, αλλ? ?τι στην πραγματικ?τητα λειτουργε?.

Θα δ?σετε στον υποψ?φιο δυνητικ? πελ?τη ?να φτην? φ?κελο ?που το παραμικρ? λ?θος στ?λνει το περιεχ?μενα της στα σκουπ?δια;

Φυσικ? ?χι. Θα ?χετε ?να φυλλ?διο που μπορε?τε να ε?στε υπερ?φανοι, ανεξαρτ?τως χρ?νου.

Σχεδιασμός Flyer

Ο σχεδιασμ?ς Flyer απ? της ?ρις Δημιουργ?α ε?ναι π?ντα ?νας πολ? καλ?ς τρ?πος για να δ?σετε στην επιχε?ρησ? σας ?να ν?ο εργαλε?ο διαφ?μισης.

Αν και δεν ε?ναι τ?σο ευ?λικτο ?σο τα φυλλ?δια, προσφ?ρει στις επιχειρ?σεις κ?ποια δημιουργικ? ?κθεση και ε?ναι π?ντα ?να μεγ?λο εργαλε?ο μ?ρκετινγκ.

Τα Flyers ε?ναι ε?κολο να περ?σουν στους πελ?τες και τους συνεργ?τες για επαγγελματικο?ς λ?γους. Για παροχ? πληροφορι?ν και για πρ?σφορ?ς στους πελ?τες σας με ?να μοναδικ? τρ?πο, διατηρ?ντας το εμπορικ? σ?μα σας φρ?σκο στο μυαλ? τους και συμβ?λλοντας στην α?ξηση της απ?δοσης της επ?νδυσ?ς σας (απ?δοση των επενδ?σεων).

Ο σχεδιασμ?ς Flyer ε?ναι ?νας γρ?γορος και αποτελεσματικ?ς τρ?πος να ερχ?μαστε σε επαφ? με τους πελ?τες σας και να προωθ?σουμε την επιχε?ρησ? μας με στυλ.

Σχεδιασμός Ετικέτας

Γνωρ?ζουμε ?τι ?να καλ? σχ?διο ετικετ?ν προσθ?τει μια επαγγελματικ? πινελι? στα προ??ντα σας.

Ε?τε το προ??ν σας ε?ναι ?να μπουκ?λι κρασ? ? ?να πακ?το πιν?ζες, ?χοντας επαγγελματικ?ς ετικ?τες δ?νετε στο προ??ν σας αυτ? το επιπλ?ον πλεον?κτημα καθησυχ?ζοντας τους πελ?τες σας ?τι ε?στε μια σοβαρ? και επαγγελματικ? εταιρε?α.

Οι σχεδιαστ?ς μας μπορε? να χρησιμοποι?σουν το εμπορικ? σ?μα σας / λογ?τυπο για να δημιουργ?σουν μια προσωπικ? ετικ?τα που να αντιπροσωπε?ει την επιχε?ρησ? σας και τα προ??ντα σας.

Μια ελκυστικ? ετικ?τα θα ενσωματωθε? στη μν?μη των πελατ?ν σας.

Σχεδιασμός Newsletter

?να ενημερωτικ? δελτ?ο με ?να πολ? καλ? αρχικ? σχεδιασμ? μπορε? να αυξ?σει την θετικ? διαφ?μιση για την επιχε?ρησ? σας και να προσελκ?σει ν?ους πελ?τες.

Η ?ρις Δημιουργ?α μπορε? να σχεδι?σει το τ?λειο ενημερωτικ? δελτ?ο για την επιχε?ρησ? σας. Τα ενημερωτικ? δελτ?α ε?ναι ο καλ?τερος τρ?πος για να με?νετε σε επαφ? με την τρ?χουσα πελατε?α σας καθ?ς και για την προ?θηση ν?ων προ??ντων και υπηρεσι?ν.

Εμε?ς θα διαχειριστο?με κ?θε πτυχ? της επικοινων?ας σας, απ? τη την σ?λληψη ως την παρ?δοση.

Σχεδιασμός Συσκευασίας

Ο σχεδιασμ?ς συσκευασ?ας ε?ναι το σημαντικ? κλειδ? για τη διαφημιστικ? σας καμπ?νια.

Στην ?ρις Δημιουργ?α, γνωρ?ζουμε ?τι χρει?ζεται γ?ρω απ? δημιουργικ? σκ?ψη για το λανσ?ρισμα εν?ς πακ?του προ??ντων που θα προσελκ?σει πελ?τες για να αγορ?σουν αυτ? που πουλ?τε.

Η δημιουργ?α συσκευασ?ας ε?ναι πολ? παρ?μοια με το σχεδ?ασμ? του σ?ματος, αλλ? απαιτε? λ?γο περισσ?τερη δουλει?.

Τα σχ?δια δεν πρ?πει μ?νο να δ?νουν α?σθηση τ?νωσης προς τους πελ?τες, αλλ? πρ?πει επ?σης να ε?ναι και ε?κολη η εκτ?πωση. 

Σχεδιασμός Καρτ-ποστάλ

Ο σχεδιασμ?ς Καρτ ποστ?λ ε?ναι ?νας ε?κολος και αποτελεσματικ?ς τρ?πος για να διαφημ?σετε την εταιρε?α σας.

Η ?ρις Δημιουργ?α θ?τει το μεγ?λο ερ?τημα: Κινε?ται η επιχε?ρησ? σας; ?χετε μια ειδικ? προσφορ? για τους τρ?χοντες πελ?τες σας;

Μια καρτ-ποστ?λ ε?ναι ?νας πολ? καλ?ς τρ?πος για να διατηρ?σετε επαφ? με τους πελ?τες σας με ?να προσωπικ?, αλλ? και επαγγελματικ? τρ?πο. Τα Καρτ ποστ?λ δεν προσφ?ρουν πολλ? περιθ?ρια για να κατακλ?σουν τους πελ?τες σας με π?ρα πολλ?ς πληροφορ?ες, αντ?θετα προσφ?ρουν στους πελ?τες σας μια μη απειλητικ? υπενθ?μιση ?τι η επιχε?ρησ? σας ενδιαφ?ρεται πραγματικ? για αυτο?ς.

Η ομ?δα σχεδιασμο? μας μπορε? να σας προσφ?ρει μια κ?ρτα που αντιπροσωπε?ει την επιχε?ρησ? σας, καθ?ς και να στε?λει και ?να φιλικ? μ?νυμα. Ε?ναι ?νας πολ? καλ?ς τρ?πος για να π?ρετε κ?ποια θετικ? προσοχ? στην επιχε?ρησ? σας .

Σχεδιασμός Αφίσας

Οι αφ?σες ε?ναι συχν? μεγ?λες και θα πρ?πει π?ντα να προσελκ?ουν την προσοχ?.

Στην ?ρις Δημιουργ?α, μπορο?με να σχεδι?σουμε αφ?σες για να ταιρι?ξουν με τη διαφημιστικ? σας καμπ?νια και να βοηθ?σουν την προ?θηση την μ?ρκας σας. Η εταιρε?α σας πρ?πει να ?χει ενημερ?σει τους πελ?τες της (πιθανο?ς πελ?τες), στο ανοιγ?κλεια του ματιο?.

Αυτ? δεν ε?ναι ε?κολη υπ?θεση. Οι συναρπαστικ?ς αφ?σες απαιτο?ν εκτεν? ?ρευνα, και ?ψογη σχεδ?αση. Με την εμπειρ?α μας στο μ?ρκετινγκ και την ομ?δα σχεδιασμο? μπορο?με να δημιουργ?σουμε μια αφ?σα για την επιχε?ρησ? σας, για μια αποτελεσματικ? εκπροσ?πηση της εταιρε?ας σας.

Σχεδιασμός Λογότυπου

?να σχ?διο λογ?τυπου ε?ναι μια επαγγελματικ?, γραφικ? αναπαρ?σταση της εταιρε?ας σας και της ταυτ?τητας της.

Η ?ρις Δημιουργ?α γνωρ?ζει ?τι το σχ?διο του λογ?τυπου της εταιρε?ας σας θα πρ?πει να εμφαν?ζεται σε κ?θε επαγγελματικ? κ?ρτα, επιστολ?, σημε?ωμα, σ?μα, σχ?μα, ιστοσελ?δα, κλπ., που φ?ρει το ?νομ? της εταιρε?ας σας.

?να τ?σο σημαντικ? στοιχε?ο θα πρ?πει να σχεδι?ζεται απ? επαγγελματ?ες. Το «βλ?μμα» και η «α?σθηση» του εμπορικο? σ?ματος εξαρτ?ται σε μεγ?λο βαθμ? απ? την επιτυχ?α του λογ?τυπου του σχεδιασμο?.

Οι σχεδιαστ?ς στην ?ρις Δημιουργ?α ?χουν την εμπειρ?α και το ταλ?ντο για να αναπτυχθε? να σχ?διο λογ?τυπου που θα βγ?ζει το καλ?τερο σημε?ο της εταιρε?α σας μπροστ?.

Διαφήμιση στα Social Media

Τα κοινωνικ? μ?σα (Social Media) αποτελο?ν συνδυασμ? της τεχνολογ?ας, της διαδικτυακ?ς κοινωνικοπο?ησης και της πληροφορ?ας (κε?μενο, ?χος, video και φωτογραφ?ες).

Τα Social Media εκπροσωπο?νται μ?σα απ? δι?φορες τεχνολογικ?ς πλατφ?ρμες:

Social Networks (Facebook, Twitter, LinkedIn)
Blogs
Wikis
Podcasts
RSS
Social Bookmarking (Digg, Del.icio.us, Reddit)
Video Sharing (YouTube, Picasa, Flickr, Panoramio)

Η προ?θηση στα social media (Social Media Optimization) ε?ναι η επ?μενη φυσικ? εξ?λιξη της κ?θε εταιρε?ας που αντιλαμβ?νεται τη δ?ναμη και την επιρρο? του Διαδικτ?ου.

Η εξ?πλωση του internet ?χει αυξ?σει τον ανταγωνισμ? με αποτ?λεσμα να ?χει γ?νει πλ?ον αναγκα?α η αξιοπο?ηση των δυνατοτ?των προ?θησης που προσφ?ρουν τα social media (Social Media Marketing) .

Η αν?πτυξη του Brand name μας μ?σω της ενεργητικ?ς τοποθ?τησης στα Social Media, ε?ναι ?να βασικ? Στοιχε?α του marketing . Η συμπεριφορ? των online καταναλωτ?ν αλλ?ζει με ταχε?ς ρυθμο?ς.

Οι παραδοσιακ?ς μ?θοδοι της κατε?θυνσης κυκλοφορ?ας σε ιστοσελ?δες σας θα ε?ναι με την π?ροδο του χρ?νου λιγ?τερο αποτελεσματικ?ς. Θα πρ?πει να εμφαν?ζεστε σε σημε?α που οι καταναλωτ?ς σας περνο?ν τις περισσ?τερες online ?ρες τους. Ε?ναι σημαντικ? να υπ?ρξει παρουσ?α της επιχε?ρησης σας μ?σω των πολλ?ν διαθ?σιμων κοινωνικ?ν καναλι?ν για να μεγιστοποιηθο?ν τα οφ?λη της επισκεψιμ?τητας του website. Σ?μφωνα με τις τελευτα?ες ?ρευνες, η δικτ?ωση θα ε?ναι η δε?τερη πιο δημοφιλ?ς δραστηρι?τητα εντ?ς των επομ?νων τρι?ν ετ?ν, προσπερν?ντας τις αγορ?ς / ψ?νια και υπερβα?νοντας τις επικοινων?ες και τα παραδοσιακ? μ?σα ψυχαγωγ?ας.

Στην ?ρις Δημιουργ?α γνωρ?ζουμε πως να εκμεταλλευ?μαστε τις δυνατ?τητες της διαδικτυακ?ς διαφ?μισης στα social media. Χρησιμοποιο?με τις κατ?λληλες πλατφ?ρμες αν?λογα με το ε?δος της επιχε?ρησης σας ?στε να επιτ?χουμε την εν?σχυση του brand name μ?σω της "απ? στ?μα σε στ?μα" διαφ?μισης και ταυτ?χρονα προωθο?με τα website σας μ?σω κατ?λληλων link building στρατηγικ?ν.

Εταιρικό Σύνθημα

Επιλ?γοντας ?να σλ?γκαν της εταιρε?ας ε?ναι ?να εξαιρετικ? σημαντικ? ζ?τημα για το branding της εταιρε?ας σας.

Ε?ναι αυτ? που οι πελ?τες σας θα επαναλ?βουν στους φ?λους τους και την οικογ?νει? τους ... το πιο σημαντικ?, ε?ναι η Αν?μνηση που θα με?νει ασ?λευτη στο μυαλ? τους και θα τους βοηθ?σει να επιλ?ξουν αναπ?φευκτα το προ??ν / υπηρεσ?α σας π?νω απ? κ?ποιου ?λλου.

Εδ? στην ?ρις δημιουργ?α, γνωρ?ζουμε το σωστ? branding για συνθ?ματα. Γνωρ?ζουμε τι ακριβ?ς λειτουργε? και τι ?χι.

Εκτύπωση σε κούπες

Με ειδικο?ς εκτυπωτ?ς μας, τυπ?νουμε οτιδ?ποτε π?νω σε κο?πες οποιασδ?ποτε δι?στασης.

Διεύθυνση

Αγγελίδου 6
17561, Παλαιό Φάληρο
Αττική
Ελλάδα

Τηλέφωνα

+ 30 6944 261414
+ 30 6934 614332
+ 30 28970 22466
+ 44 78 6605 4001
+ 49 1762 9202683

Mail

stefanos@iris.net.gr

afroditi@iris.net.gr

View Stefanos Thomaidis's profile on LinkedIn

Ενδιαφέροντα

Επιπλέον περισσότεροι τρόποι επικοινωνίας :)

Facebook Twitter Google+ RSS Dribbble Vimeo