Menu
A+ A A-

CRM Salesforce Consulting

Ε?μαστε οι Αποκλειστικο? Αντιπρ?σωποι του Κυρ?αρχου C.R.M. Salesforce για Ελλ?δα, Κ?προ και Μ?λτα.

Με Ενεργ? Δρ?ση π?νω απ? 17 Χρ?νια και 50 ?ργα Salesforce στην Ελλ?δα και σε ?λη την Ευρ?πη, αποτελο?με ?ναν απ? τους κυρι?τερους Συμβο?λους του Salesforce και του C.R.M. Παγκοσμ?ως.

 View Stefanos Thomaidis's profile on LinkedIn

CRM Architectural Design

Ε?μαστε οι Αποκλειστικο? Αντιπρ?σωποι του Κυρ?αρχου C.R.M. Salesforce για Ελλ?δα, Κ?προ και Μ?λτα.

Με Ενεργ? Δρ?ση π?νω απ? 17 Χρ?νια και 50 ?ργα Salesforce στην Ελλ?δα και σε ?λη την Ευρ?πη, αποτελο?με ?ναν απ? τους κυρι?τερους Συμβο?λους του Salesforce και του C.R.M. Παγκοσμ?ως.

 View Stefanos Thomaidis's profile on LinkedIn

CRM Project Management

Ε?μαστε οι Αποκλειστικο? Αντιπρ?σωποι του Κυρ?αρχου C.R.M. Salesforce για Ελλ?δα, Κ?προ και Μ?λτα.

Με Ενεργ? Δρ?ση π?νω απ? 17 Χρ?νια και 50 ?ργα Salesforce στην Ελλ?δα και σε ?λη την Ευρ?πη, αποτελο?με ?ναν απ? τους κυρι?τερους Συμβο?λους του Salesforce και του C.R.M. Παγκοσμ?ως.

 View Stefanos Thomaidis's profile on LinkedIn

Web Design

Σχεδιασμ?ς & κατασκευ? ιστοσελ?δαςκατασκευ? eshop ?ριστης ποι?τητας, ιστοσελ?δες δυναμικ?ς και responsive (mobile) με χαμηλ? κ?στος, εγγ?ηση αξιοπιστ?ας & συν?πειας. Δωρε?ν υποστ?ριξη ιστοσελ?δων με αν?βασμα περιεχομ?νου στο site, παρ?δοση ολοκληρωμ?νης ιστοσελ?δας στο domain σας.

 

 • Κατασκευ? ιστοσελ?δων
 • Δυναμικ?ς ιστοσελ?δες
 • Επαγγελματικ?ς ιστοσελ?δες
 • Χαμηλ?ς τιμ?ς κατασκευ?ς site
 • Κατασκευ? wordpress
 • Κατασκευ? joomla
 • Δε?γματα ιστοσελ?δων
 • Αγορ? site online
 • Eshop που "πουλ?νε"
 • Ιστοσελ?δες για ξενοδοχε?α
 • Ιστοσελ?δες responsive
 • Web design υψηλ?ς αισθητικ?ς
 • ?ριστη ποι?τητα κατασκευ?ς
 • Σχεδιασμ?ς ιστοσελ?δων SEF
 • Πακ?τα σε τιμ?ς προσφορ?ς
 • Δωρε?ν υπηρεσ?ες site
 • ?μεση κατασκευ? site
 • Λογ?τυπα - Banners
 • Προβολ? -Διαφ?μιση στο web
 • Αξιοπιστ?α - Υποστ?ριξη
 • Με ποι?τητα & οικονομ?α
 • Ε?κολη διαχε?ριση ιστοσελ?δας
 • Οικονομικ? Website-S
 • Με σεβασμ? στον Πελ?τη
 • Εταιρικ?ς ιστοσελ?δες & Blog
 • Επαγγελματικ?ς ιστοσελ?δες
 • Βλ?πεις ποι?τητα site
 • Eshop ιστοσελ?δων
 • Λ?σεις ηλεκτρονικ?ς π?λησης
 • Online φ?ρμα κρατ?σεων
 • Site για ?λες τις συσκευ?ς
 • Σ?γχρονα σχ?δια ιστοσελ?δων
 • CMS σ?γχρονης τεχνολογ?ας
 • Φιλικ? websites στη google
 • Αγορ? ? ενοικ?αση site
 • Δωρε?ν web hosting
 • Φτι?χνεις site σε 33 ?ρες
 • Εταιρικ? ταυτ?τητα
 • Web Solutions
 • Υποστ?ριξη μετ? την π?ληση

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ESHOP

Κατασκευ? e-shop σε χαμηλ?ς τιμ?ς

 • Κατασκευ? eshop με χαμηλ? κ?στος
 • Δημιουργ?α eshop με Joomla
 • Κατασκευ? eshop Wordpress
 • Κατασκευ? e-shop Opencart
 • Σχεδιασμ?ς eshop responsive
 • Δημιουργ?α eshop φιλικ? στην Google
 • ?τοιμα e-shops για αγορ?
 • Βλ?πεις το eshop πριν την αγορ?
 • Απερι?ριστες κατηγορ?ες προ??ντων
 • Απερι?ριστα προ??ντα
 • Κατασκευ? eshop για Λιανικ? & Χονδρικ? π?ληση
 • Ε?κολη διαχε?ριση e-shop
 • Ε?κολες ηλεκτρονικ?ς πωλ?σεις
 • Ν?α Προ??ντα με αυτ?ματη προσθ?κη
 • Σχετικ? προ??ντα στην σελ?δα προ??ντος
 • Παρουσ?αση προ??ντων σε κατ?λογο
 • Πακ?τα κατασκευ?ς eshop σε τιμ?ς προσφορ?ς
 • Απερι?ριστες εικ?νες στο προ??ν
 • Χαρακτηριστικ? προ??ντος
 • Προβολ? τιμ?ς με φπα ? χωρ?ς
 • Συνδιασμο? χαρακτηριστικ?ν
 • Εκπτ?σεις & Εκπτωτικ? κουπ?νια
 • ?τοιμες εικ?νες -σ?μα NEW
 • ?τοιμες εικ?νες -σ?ματα εκπτ?σεων
 • Λ?στα επιθυμι?ν (wish list)
 • Σ?στημα σ?γκρισης προ??ντων
 • Φ?λτρα προ??ντων
 • Επιλογ?ς τρ?που παρ?δοσης
 • Επιλογ?ς τρ?που πληρωμ?ς
 • Εμφ?νιση καλαθιο? σε ?λες τις σελ?δες
 • Σελ?δες εταιρικ?ς παρουσ?ασης
 • Δημιουργ?α blog
 • Eshop,ιστοσελ?δα, Blog σε 1 σελ?δα
 • Δωρε?ν εκπα?δευση χρ?σης eshop
 • Κατασκευ? eshop σε ?τι πλατφ?ρμα θ?λετε
 • Εξειδικευμ?νες λ?σεις στηνκατασκευ? eshop

 

Search Engine Optimization

Το SEO Copywriting ε?ναι ?να αποτελεσματικ? εργαλε?ο διαφ?μισης που χρησιμοποιε?ται για να φ?ρει περισσ?τερους πελ?τες στον ιστ? χ?ρο σας και να αυξ?σει την ιστοσελ?δα σας στην θ?ση κατ?ταξης των επιχειρ?σεων.

SEO σημα?νει Search Engine Optimization και ?χει γ?νει γρ?γορα η ν?α λ?ξη του μεταξ? των επιχειρ?σεων που υφ?στανται στον online κ?σμο. Χρει?ζεται κ?τι παραπ?νω απ? απλ? ?χοντας μια ιστοσελ?δα για να διατηρ?σετε μια ισχυρ? επιρρο? στο διαδ?κτυο. Θα πρ?πει να ε?ναι σε θ?ση να τραβ?ξει τους πιθανο?ς πελ?τες στην περιοχ? σας και να τους κρατ?σει εκε?.

 Το SEO copywriting σας θα πρ?πει να ?χει ν?μα και να μην ε?ναι επαναληπτικ? στους πελ?τες, αλλ? επ?σης να ε?ναι πλο?σιο σε λ?ξεις-κλειδι? για να κρατ?σει την κατ?ταξη του ιστ?χωρου σας σε υψηλ? επ?πεδα.

Η ?ρις Δημιουργ?α ε?ναι μια ιστοσελ?δα σε υψηλ? θ?ση κατ?ταξης και γνωρ?ζουμε τι χρει?ζεται για να κρατηθε? το site σας σε υψηλ? θ?ση στις μεγ?λες μηχαν?ς αναζ?τησης.

Διαφήμιση

Πριν την αν?θεση σε μια διαφημιστικ? εκστρατε?α θα χρειαστε?τε μια κατε?θυνση.

Η ?ρις Δημιουργ?α μπορε? να σας βοηθ?σει να αναπτ?ξετε μια συνεκτικ? στρατηγικ? μ?σων διαφ?μισης για να μεγιστοποι?σετε τον προ?πολογισμ? σας και να φτ?σετε πιο δυναμικ? στο κοιν?-στ?χο σας.

Η ομ?δα μας θα σας οδηγ?σει στη λ?ψη των σωστ?ν επιλογ?ν για να μεγιστοποι?σει την ?κθεσ? σας και την παρακολο?θηση σε ?λες τις λεπτομ?ρειες.

Μια καλ? μελετημ?νη στρατηγικ? διαφ?μιση των μ?σων ενημ?ρωσης ε?ναι η διαφορ? μεταξ? εν?ς πυροβολισμο? στο σκοτ?δι και μια υπολογισμ?νης επ?θεσης σε ?λα τα μ?τωπα.

Φωτογράφηση

Στην ?ρις Δημιουργ?α ξ?ρουμε τι χρει?ζεται για μια καλ? φωτογρ?φηση των προ??ντων σας ?στε να πετ?χετε την καλ?τερη δυνατ? επαγγελματικ? εικ?να της εταιρε?ας σας.

Δεν υπ?ρχει καλ?τερος τρ?πος να διαφημ?σετε τα προ??ντα σας απ? εκε?νον της φωτογραφ?ας.

Στην ?ρις Δημιουργ?α επ?σης ξ?ρουμε ?τι η φωτογραφ?α του προσωπικο? σας ε?ναι ?νας καταπληκτικ?ς τρ?πος για να εμφαν?σετε μια φιλικ? και προσωπικ? εικ?να της επιχε?ρησ?ς σας προς τους υπ?ρχοντες ? πιθανο?ς πελ?τες σας.

Τελικ?, αφο? το προσωπικ? σας προβ?λει την εικ?να της εταιρε?ας σας, γιατ? να μην συμπεριληφθε? στην διαφημιστικ? σας καμπ?νια; Πολλ?ς εταιρε?ες τοποθετο?ν επαγγελματικ?ς φωτογραφ?ες των μελ?ν του προσωπικο? τους στις ιστοσελ?δες ? τα φυλλ?δια τους για να δ?σουν στην επιχε?ρησ? τους ?να φιλ?ξενο και προσγειωμ?νο βλ?μμα.

Μπορο?με να σας παρ?χουμε επαγγελματικ?ς φωτογραφ?ες απ? το προσωπικ? σας και να σας δ?σουμε τις συμβουλ?ς για τον καλ?τερο τρ?πο χρ?σης τους.

Διεύθυνση

Αγγελίδου 6
17561, Παλαιό Φάληρο
Αττική
Ελλάδα

Τηλέφωνα

+ 30 6944 261414
+ 30 6934 614332
+ 30 28970 22466
+ 44 78 6605 4001
+ 49 1762 9202683

Mail

stefanos@iris.net.gr

afroditi@iris.net.gr

View Stefanos Thomaidis's profile on LinkedIn

Ενδιαφέροντα

Επιπλέον περισσότεροι τρόποι επικοινωνίας :)

Facebook Twitter Google+ RSS Dribbble Vimeo